Anders Thingholm

Kære borger i Nordfyns Kommune
Jeg vil være med til at gøre en forskel – for dig, familierne, børnene, de unge, de ældre … ikke blot nu, men også for vores fælles fremtid i kommunen. Nordfyn er et fantastisk sted at bo – det ved jeg om nogen. Jeg har de sidste tre år været ansat som afdelingsleder på Havrehedskolen, hvor jeg også har en lærerbaggrund gennem 8 år. Jeg er også vokset op i Morud … jeg har nydt den fantastiske natur, mærket fællesskabet i idrætsforeningen, været på en skole, der udviklede mig og motiverede mig til et liv med lyst til læring … lyst og vilje til at præge andre og det omkringliggende samfund til det positive. Nordfyn rummer stor værdi og fællesskab, men vi kan gøre det endnu bedre!

Forebyggelse i centrum
I Nordfyns kommune er forebyggelse på mange områder prioriteret, men efter min opfattelse er det slet ikke nok. Forebyggelse skal være centrum på alle områder – vi vinder så meget mere på lang sigt. Det nytter fx ikke, at der først sættes ind med den særlige opmærksomhed, når et ungt menneske forlader folkeskolen eller står uden job som 25-årig. Vi skal forholde os til problemstillingerne (sociale som faglige), når de viser deres første og bekymrende tegn i børnenes første leveår. Ressourcepersoner i indsatser med det forebyggende sigte skal bruges til dét, de er bedst til – sundhedsplejersken er fx en nøglefigur her, en nøglefigur, der sammen med kompetente pædagoger og lærere kan sørge for den ”røde tråd” og ikke mindst de opfølgende indsatser. Vores lærere og pædagoger skal ikke sættes i rollen som familierådgivere eller alkoholkonsulenter … de skal undervise og udvikle det bedst mulige læringsmiljø for vores børn og unge mennesker. Det kriminalpræventive arbejde (SSP-personalet) er et andet eksempel. De skal have meget bedre vilkår for at gøre deres viden og indsatser gældende. De skal ikke gnides ind mellem mange andre indsatser, de skal have deres eget budget og blive en meget mere synlig indsats i forhold til unge, der er på vej i den helt gale retning.

Jeg har selv tre børn på 6, 8 og 11 år sammen med min kone, Tina, som jeg har kendt gennem 18 år … jeg vil kæmpe for, at mine børn, som alle andre børn i kommunen, har de bedste muligheder for læring og trivsel i skoler og daginstitutioner, der tiltrækker de bedste lærere og pædagoger, og hvor ressourcerne bruges bedst muligt i et nært og stærkt samarbejde med de enkelte institutioner. Forebyggelse og ejerskab er to centrale veje til det, og som jeg i den grad vil arbejde fokuseret på i alle facetter.

I forhold til vores ældre borgere i kommunen skal forebyggelse også mest muligt i spil. Vi skal sørge for, at vores ældre har de bedste muligheder for at være selvhjulpne – det er efter min overbevisning en stor del af livskvaliteten, ikke bare for ældre mennesker, men for alle. Man skal i videst muligt omfang kunne være ”herre over eget liv”, dufte maden, når den tilberedes … ja, endda være med til at tilberede den. Indsatser som telemedicin og digital kommunikation i plejen er for mig at se vigtigt i forebyggelsen af plejen af vores ældre. De ældre får endnu større ejerskab i deres pleje, og hjemmehjælperne kan bruge mindre tid på transporten mellem de mange besøg hver eneste dag – større forebyggelse, større livskvalitet, vil uden tvivl medføre færre indlæggelser og en mere effektiv brug af ældreplejens ressourcer. Ressourcerne skal prioritere de ”varme hænder” dér, hvor det er mest nødvendigt. Vi skal ikke have fortællinger om et presset personale i sundhedsplejen, hvor der kun er én til at sørge for plejen af de ældre. Det er ikke værdigt – hverken for de ældre eller personalet.

De grønne valg
Miljøet og borgerens muligheder for at træffe ”grønne valg” er meget vigtigt for mig. Vi skal passe på de skønne og fantastiske naturområder, som vi har – vi har et stort ansvar over for, at de fremtidige generationer kan leve i en verden, der er i balance. Det er en kæmpe opgave, der kalder på en klar politisk prioritering – det vil jeg være med til! Vi har mange gode tiltag i kommunen – ”Grønt regnskab”, større grad affaldssortering og overgangen fra naturgas til CO2-neutral biogas på de kommunale bygninger er blot nogle af eksemplerne. Vi kan endnu mere, men det kræver vilje. Vi skal motivere borgernes ”grønne valg” – det skal fx være nemt og trygt at cykle. Nordfyns kommune haler langt efter i forhold til prioriteringen af cykelstier – vi har mange farlige strækninger, hvor man fravælger at cykle. Undersøgelser viser, at borgere helt fravælger bil nr. 2, hvis ellers den kollektive trafik og cykelstierne prioriteres de rigtige steder.

 Vi skal ikke skabe kløfter
Uenighed kan være stor – forskellen mellem mennesker kan være endnu større. Jeg er ikke i politik for at skabe kløfter mellem forskellige holdninger og værdier. For mig handler det om at ”bygge broer”, hvor uenigheden kan skabe udvikling, tolerance og værdi. Det er for mig kernen i demokratiet. Mine grundholdninger hører uden tvivl hjemme i Det Konservative Folkeparti – Sammenhængskraften, Familien, Ansvaret for eget og andres liv ligger dybt i mig, men det er grundholdninger, som aldrig vil gøre, at jeg ikke vil lytte til eller prøve at forstå andres holdninger eller holdepunkter gennem den gode samtale eller diskussion.

Ansvar for eget og andres liv

Forebyggelse

Grønne valg

og sammenhængskraft