Ældreområdet

  • De mange frivillige hænder blandt vores ældrestyrke skal ikke misbruges, men understøttes fra kommunens side – åbenhed og mindre bureaukrati.
  • Frivillighed skal ikke overtage lønnede arbejdsopgaver.
  • Ældreplejen skal prioriteres mest muligt, så den rette pleje og omsorg kommer den ældre borger til mest mulig gavn.
  • Ældre skal have den størst mulige livskvalitet – retten til at være ”herre over eget liv” og til at være selvhjulpen i sin egen pleje er her afgørende.
  • Kommunen skal være på forkant. Flere og flere kommer til at lide af demens – det kræver et særligt fokus, også over for pårørende.
  • Flere ældre bliver bedre til IT – her skal kommunen følge med, så vi imødekommer den ældre borger ud fra de forudsætninger, som de hver især har.  

 Ældrestyrke frem for ældrebyrde – vejen til frivillighed
I det Konservative Folkeparti ser vi vores ældre borgere som en ældrestyrke og ikke en ældrebyrde – det er vores helt klare udgangspunkt. Af de godt 29.000 borgere, der er bosiddende i Nordfyns Kommune, udgør ældrestyrken (borgere over 65 år) ca. 21%. Det er en ældrestyrke, der rummer rigtig mange ressourcer og ikke mindst frivillige hænder … denne styrke skal vi for alt i verden ikke underkende eller misbruge. Frivillighed, hvor end den tager sit udgangspunkt, har vi et politisk ansvar for at understøtte mest muligt. Der er for mange sager, hvor frivillige initiativer fra vores ældrestyrke bremses af teknokrati eller IT-mæssige udfordringer. Det giver ikke mening med rigide og besværlige arbejdsgange, der fx med korte tidsfrister og en masse blanketter skal presses ned over vores frivillige kræfter. Her skal vi understøtte ved at lette på adgangen til at få ideerne, arrangementerne eller initiativerne virkeliggjort. I sammenhæng til det skal vi være ordentlige over for de frivillige hænder – de må aldrig bruges til økonomiske besparelser eller overtage arbejdet fra andre. I det tilfælde mister frivilligheden sin styrke…sin merværdi.

Tryghed og indflydelse på eget liv
Alle har ret til et langt, trygt og godt liv. Der er generelt god tilfredshed fra vores ældre borgere i Nordfyns Kommune – sådan skal det blive ved med at være, og vi kan gøre det endnu bedre. Ordentlig mad betyder noget for livskvaliteten. Alle ældre skal kunne dufte til maden, der bliver tilberedt på plejehjemmet, de gode oplevelser med madordningen til de enkelte hjem skal fortsættes og løbende evalueres, så vi sikrer, at vores ældre har ordentlige og værdige forudsætninger for at få et godt og næringsrigt måltid hver dag.

Innovative tiltag rummer bredt om i kommunen mange muligheder…også i hjemmeplejen eller i de tilbud om rengøring, som mange ældre har et behov for. Vi skal dog huske begrundelserne og ikke mindst fornuften – fx hvorfor indsætte robotstøvsugere i små hjem, der kræver, at der rykkes om på stole og borde for at den kan komme rundt? Vi skal have ”varme hænder” dér, hvor det er nødvendigt.

Vores ældre borgere skal opleve tryghed og omsorg. Vi skal ikke have eksempler i ældreplejen, hvor et presset personale kun kan stille én til rådighed i plejen af 20 ældre…ej heller om natten. Vi skal have ”varme hænder” dér, hvor den betyder mest. Vi skal se på ressourcernes anvendelse. Meget af hjemmeplejens tid går fx med transport…alt for meget tid. En måde at begrænse det på er fx ved at opprioritere og videreudvikle telemedicin eller videokommunikation i Nordfyns Kommune – her kan den ældre borger have en større adgang til at være selvhjulpen og samtidig opleve trygheden ved at få den professionelle og omsorgsfulde vejledning af sundhedspersonalet, der er brug for…Der sidder stadig et menneske bag skærmen. I denne tilgang ligger også en høj grad af forebyggelse i forhold til plejen af ældre – forebyggelse begrænser antallet af indlæggelser og sørger i sidste ende for flere gode og meningsfulde dage hos vores ældre.

Et aktivt og sundt liv…også selvom man er over de 65 år
Muligheden for det aktive og sunde liv ligger meget hos én selv – et aktivt og sundt liv kan have mange forskellige udtryk. I Det Konservative Folkeparti vil vi i videst muligt omfang skabe rammerne for det gode og sunde liv for alle vores borgere. Der er mange gode tilbud til vores ældrestyrke i forhold til det aktive liv. Efter vores opfattelse har en god og sikker infrastruktur stor betydning her. Det skal være nemt og trygt at komme til og fra idrætsfaciliteterne, trænings- eller aktivitetscentre i Nordfyns Kommune. Derfor skal vi i Nordfyns Kommune også prioritere cykelstier meget mere, end vi har gjort. Vi har mange steder i kommunen, hvor farlige veje gør, at særligt mange ældre ikke tør cykle – sådan skal det ikke være. Vi skal skabe meget bedre muligheder for, at ældre tør at sætte sig op på el-cyklen eller tage den friske gåtur, der får pulsen og blodomløbet i gang.

Vi skal passe på vores ældre…vores ældrestyrke.